Návštěvní řád

Základní ustanovení

SC Olympia Radotín, z.s., se sídlem Stadiónová 1640/1, Praha 5, IČ: 26644746, jako provozovatel sportovního zařízení na adrese Ke Zděři 21 vydává tento návštěvní řád.
Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor zařízení, a to zejména za účelem sledování sportovního utkání či obdobné akce.

Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.

Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.
Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní akce bude osoba odlišná od provozovatele zařízení.

Vstup a pobyt v zařízení

Na požádání pořadatelské služby či provozovatele, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory zařízení. V opačném případě bere na vědomí, že bude z prostor zařízení vyveden.

Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jež upravují provoz zařízení, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

Povinnosti návštěvníků zařízení

Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající akce.
Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.

Při pobytu v zařízení je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.

Zákazy

 • V prostorách zařízení je zakázáno:
  vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
 • konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky
 • vnášet neskladné či objemné předměty
 • vnášet natlakované nádoby
 • vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. sportoviště)
 • házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
 • používání otevřeného ohně
 • ničit zařízení a jeho vybavení
 • popisovat, polepovat, nebo pomalovávat zařízení
 • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

Pořadatelská služba

Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě, pořadateli akce, či provozovateli zařízení.
Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu akce.

Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.

Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit provozovateli.

Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoli dobu.

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení akce).

Účinnost

Tento návštěvní řád novelizuje Návštěvní řád předcházející a je účinný od 1.ledna 2022.

Ing. Karel Klíma v.r.
předseda SC Olympia Radotín z.s.