Základní ustanovení
SC Radotín, o.s., se sídlem Ke Zděři 1111, Praha 5, IČ: 26644746, jako provozovatel sportovního zařízení vydává tento návštěvní řád
Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků, kteří vstupují do prostor zařízení, a to zejména za účelem sledování sportovního utkání či obdobné akce.
Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.
Každý návštěvník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.
Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní akce bude osoba odlišná od provozovatele zařízení.
Vstup a pobyt v zařízení
Na požádání pořadatelské služby či provozovatele, bezpečnostní služby, jakož i příslušníků Policie ČR je návštěvník povinen se kdykoli prokázat platnou vstupenkou, případně obdobným dokladem. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu, je povinen bezodkladně opustit prostory zařízení. V opačném případě bere na vědomí, že bude z prostor zařízení vyveden.
Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady vstupného odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jež upravují provoz zařízení, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.
Povinnosti návštěvníků zařízení
Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající akce.
Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.
Při pobytu v zařízení je návštěvník povinen odkládat své osobní věci pouze na místech k tomu vyhrazených a určených.
Zákazy
V prostorách zařízení je zakázáno:
vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky
vnášet neskladné či objemné předměty
vnášet natlakované nádoby
vstupovat do oblastní, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. sportoviště)
házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
používání otevřeného ohně
ničit zařízení a jeho vybavení
popisovat, polepovat, nebo pomalovávat zařízení
odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
Pořadatelská služba
Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, přísluší pořadatelské službě, pořadateli akce, či provozovateli zařízení.
Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a k bezproblémovému průběhu akce.
Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.
Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu
Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.
Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit provozovateli.
Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoli dobu.
Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení akce).
Účinnost
Tento návštěvní řád novelizuje Návštěvní řád předcházející a je účinný od 1.ledna 2011.
Ing. Karel Klíma v.r. Jan Kořínek
předseda SC Radotín o.s. místopředseda SC Radotín o.s.